ข้อมูลนักเรียนรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2561