ตราสัญลักษณ์รูปมือพนมภายใต้รัศมีสิบห้าแฉก หมายถึง พนมด้วยพลังแห่งแสงสว่าง

มือพนม หมายถึง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

รัศมีสิบห้าแฉก หมายถึงความรุ่งโรจน์ เจริญรุ่งเรือง แสงประทีปแห่งปัญญา


คำขวัญ


“เรียนดี มีคุณธรรม นำกีฬา พัฒนาสังคม”


ปรัชญา


“การศึกษาพัฒนาชีวิตและสังคม”


คติพจน์


“สุวิชาโน ภวํ โหตุ” ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


สีประจำโรงเรียน


“ฟ้า – ขาว” ความสามัคคีในหมู่คณะ - ความบริสุทธิ์


อักษรย่อของโรงเรียน


“น.ค.”


ดอกไม้ประจำโรงเรียน


“ดอกติ้ว”