ตราสัญลักษณ์พนมด้วยพลังแห่งแสงสว่าง

มือพนม หมายถึง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

รัศมีเก้าแฉก หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาก้าวไกล


คำขวัญ


“เรียนดี มีคุณธรรม นำกีฬา พัฒนาสังคม”


ปรัชญา


“การศึกษาพัฒนาชีวิตและสังคม”


คติพจน์


“สุวิชาโน ภวํ โหตุ” ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


สีประจำโรงเรียน


“ฟ้า – ขาว” ความสามัคคีในหมู่คณะ - ความบริสุทธิ์


อักษรย่อของโรงเรียน


“น.ค.”


ดอกไม้ประจำโรงเรียน


“ดอกติ้ว”