ประวัติความเป็นมาโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๔ โดยเป็นสาขาของโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ มีนักเรียนจำนวน ๑๐๘ คน จัดการเรียนการสอนเป็น ๓ ห้องเรียน โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำปาว เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายเรืองยศ ลาภบุญเรือง เป็นผู้ดูแลสาขา

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนหนองสอพิทยาคม” และย้ายสถานที่มาอยู่ในโรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งเป็นการขออนุญาตใช้สถานที่จากนิคมสร้างตนเองลำปาว มีเนื้อที่จำนวน ๓๙ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตารางวา ทางสภาตำบลได้ร่วมมือกัน จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐ บาท และกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายเรืองยศ ลาภบุญเรือง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปีงบประมาณ ๒๕๓๕ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก. จำนวน ๑ หลัง บ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง บ้านพักภารโรงแบบมาตรฐาน ๒๕๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำห้องส้วมแบบ ๖ที่/๒๗ จำนวน ๑ หลัง และสนามบาสเกตบอล จำนวน ๑ สนาม

ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ เบ็ดเสร็จ ข. จำนวน ๑ หลัง แบบเบ็ดเสร็จ ค. จำนวน ๑ หลัง และถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๑ ที่ ปีการศึกษา ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายเรืองยศ ลาภบุญเรือง ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองสอพิทยาคม

ปีการศึกษา๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายเรืองยศ ลาภบุญเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล/ปรับปรุง ๒๕๒๙ จำนวน ๑ หลัง ได้รับงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๘,๔๖๑,๐๐๐ บาท

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นายคำก้อน วงแสนสุข มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๒

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นายนิคม อรรคอำนวย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๓

ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย นายสมรรถชัย ศิริกุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๔

ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ จำนวน ๑ หลัง ได้รับงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๑๔,๗๑๐ บาท

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ได้มีคำสั่งย้าย นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ได้มีคำสั่งย้าย นายโกศล ภูงามเงิน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสอพิทยาคม ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ได้มีคำสั่งย้าย นายวิทยา ศิลารัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ได้มีคำสั่งย้าย นายกลวัชร วังสะอาด มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ได้มีคำสั่งย้าย นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ปัจจุบัน