คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองสอพิทยาคม


พระครูจันทธรรมานุวัตร
กรรมการผู้แทนศาสนา

นายนิรัตน์ ภูแดนแผน
ประธานคณะกรรมการ

นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
กรรมการและเลขานุการ

นายยุทธพล คำโสภา
กรรมการผู้แทนครู

นายรัตน์ บุญโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางวรรณภา สุระพร
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นางบุญทำ ภูดินดง
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายคมกฤช บุญมา
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า