ผู้บริหารของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม


นายเรืองยศ ลาภบุญเรือง
ผู้บริหาร ปี 2535-2542

นายคำก้อน วงแสนสุข
ผู้บริหาร ปี 2542-2543

นายนิคม อรรคอำนวย
ผู้บริหาร ปี 2543-2544

นายสมรรถชัย ศิริกุล
ผู้บริหาร ปี 2544-2551

นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
ผู้บริหาร ปี 2551-2554

นายโกศล ภูงามเงิน
ผู้บริหาร ปี 2554-2555

นายวิทยา ศิลารัตน์
ผู้บริหาร ปี 2555-2558

นายกลวัชร วังสะอาด
ผู้บริหาร ปี 2558-2560

นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
ผู้บริหาร ปี 2560-2565

นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์
ผู้บริหาร ปี 2565-จนถึงปัจจุบัน