ครูและบุคลากร


นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

นายเจียม สุระพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพรม มูลจุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิประสิทธิ ไชยคำมิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐิสา ศรีมามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายยุทธพล คำโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนเรศ พิมพะสอน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขัตติยา ผารุธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรณษา อ่อนณะนัย
ครูชำนาญการ

นางสุปราณี กุญชนะรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ บุญอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา การรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมุกดา ศรีมามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภานุพงค์ แสงฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชนาพร แสงฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพย์ ภูพิพัฒน์
พนักงานราชการ

นางพัชราวดี เจริญคชวัตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายบุญล้อม บุญเรื่องลือ
ช่างไฟฟ้าระดับ 3

นายสมบัติ แสนชมพู
ลูกจ้างชั่วคราว