ครูและบุคลากร


นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสอพิทยาคม