13 ตุลาคม 2566 : > 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช เป็นปีที่ 7 ของวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” โดยคณะรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเป็น “วันนวมินทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มา : https://www.thairath.co.th/lifestyle/calendar/2731906
10 ตุลาคม 2566 : > เนื่องด้วยเขตพื้นที่ของนักเรียนบางส่วนเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการ นายพงศพล คำโสภา รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม จึงได้ระดมทุนเพื่อซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีพให้กับนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวณ 8 ครอบครัว
10 ตุลาคม 2566 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดให้มีการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนมารับด้วยตนเอง ณ ห้องศูนย์เรียนรวม โดยมีนายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงศพล คำโสภา รองผู้อำนวยการและคณะครูเป็นผู้ดำเนินงานในครั้งนี้
6 ตุลาคม 2566 : > เนื่องด้วยคุณครูสิรวิชญ์ นันรัศมี พนักงานราชการ ได้ย้ายจากโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยมาทำงานที่โรงเรียนหนองสอพิทยาคม โดยมีผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยมาส่ง คณะครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคมต้อนรับขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
3 ตุลาคม 2566 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดให้มีการมอบทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับด้วยตนเอง
29 กันยายน 2566 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ของครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคมทุกคน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมินและให้คณะครูได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ด้วยตนเองทุกคน
31 สิงหาคม 2566 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการทำ MOU ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน
30 สิงหาคม 2566 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้นำสื่อและแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA ให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
27 กรกฎาคม 2566 : > เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร
14 กรกฎาคม 2566: > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การฟ้อนรำ การร้องเพลง โดยมีรองผอ.พงศพล คำโสภาเป็นประธานเปิดงาน
13 กรกฎาคม 2566: > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือในวาระต่างๆที่มีความสำคัญกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมี ผอ.อรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ รองผอ.พงศพล คำโสภาและหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุม
5 กรกฎาคม 2566: > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง จนถึงปัจจุบัน โดยมีผอ.อรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ รองผอ.พงศพล คำโสภาคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม

กิจกรรมคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายบ้านหนองสอ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมจิตอาสา
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมประชุมระบบเช็คชื่อออนไลน์
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2565
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมอมรมโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา2565
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า2565
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมนั่งสมาธิ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันไหว้ครู
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมฟังธรรมะ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรม MOU แก้ไขรถเสียงดัง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!
วิดีทัศน์ "แนะนำโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 2565"

วิดีทัศน์ "Cover MV เพลงอย่าว่าเถาะ โดยนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์นำเสนอ "การจัดการขยะของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วิดีทัศน์กิจกรรมขยะแลกยิ้ม โรงเรียนหนองสอพิทยาคมชุมนุม Bio gang