18 พ.ค. 2561 : > วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาครับ

6 มี.ค. 2561 : > ในวันนี้สภานักเรียนใหม่รับมอบตำแหน่งจากสภานักเรียนเก่า โดยประธานทั้งเก่ากล่าวแสดงความยินดีและแนะนำสภานักเรียนใหม่ให้พัฒนาโรงเรียนหนองสอพิทยาคมให้ดียิ่งขึ้น

6 มี.ค. 2561 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม มอบประกาศเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

2 มี.ค. 2561 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

9 ก.พ. 2561 : > ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 แผ่น

2. สำเนาสูตรจิบัตรจำนวน 1 แผ่น

3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (นักเรียน, บิดา,มารดา ,ผู้ปกครอง)

4. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

สถานที่รับสมัคร ห้องวิชาการ เวลา 8.30 - 15.30


ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

ทำบุญวันมาฆบูชา
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กศน.เคลื่อนที่ ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!