31 สิงหาคม 2566 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการทำ MOU ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน
30 สิงหาคม 2566 : > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้นำสื่อและแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA ให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
27 กรกฎาคม 2566 : > เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร
14 กรกฎาคม 2566: > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การฟ้อนรำ การร้องเพลง โดยมีรองผอ.พงศพล คำโสภาเป็นประธานเปิดงาน
13 กรกฎาคม 2566: > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือในวาระต่างๆที่มีความสำคัญกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมี ผอ.อรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ รองผอ.พงศพล คำโสภาและหัวหน้าฝ่ายเข้าร่วมประชุม
5 กรกฎาคม 2566: > โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง จนถึงปัจจุบัน โดยมีผอ.อรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ รองผอ.พงศพล คำโสภาคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม

กิจกรรมคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายบ้านหนองสอ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมจิตอาสา
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมประชุมระบบเช็คชื่อออนไลน์
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2565
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมอมรมโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา2565
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า2565
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมนั่งสมาธิ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมวันไหว้ครู
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมฟังธรรมะ
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรม MOU แก้ไขรถเสียงดัง
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!
วิดีทัศน์ "แนะนำโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 2565"

วิดีทัศน์ "Cover MV เพลงอย่าว่าเถาะ โดยนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์นำเสนอ "การจัดการขยะของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วิดีทัศน์กิจกรรมขยะแลกยิ้ม โรงเรียนหนองสอพิทยาคมชุมนุม Bio gang