2 กุมภาพันธ์ 2567 : > ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว โดยมีโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษาร่วมด้วย ซึ่งมีกิจกรรม เดินทางไกล ฐานผจญภัย กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ และอื่นๆ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีลูกเสือ เนตรนารี
29 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 29 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ รองผู้อำนวยการปฏิญญา ศรีสุขและคณะ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง โดยมีผู้อำนวนการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ
26 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนให้มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมและรับทราบแนวทางในการจัดการขยะภายในโรงเรียน มีกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน
25 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 25 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ศน.อินทิรา พันสดชูแสงรัตน์ และศน.ดร.วราภรณ์ บุ่งวิเศษให้คำแนะนำ สอบถามข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษา
24 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 24 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม รับการตรวจสอบภายในงานการเงินและพัสดุ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม โดยคณะกรรมการจากเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ให้คำแนะนำ ตรวจงานพัสดุและการเงิน เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ โรงเรียนหนองสอพิทยาคม ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
22 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 22 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข โดยคณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ นำโดยนายสถาพร ภูบาลเช้า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมินอย่างดีเยี่ยม
22 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 22 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ คณะครูและนักเรียน ร้อยดวงใจให้กำลังใจรองผู้อำนวยการพงศพล คำโสภา ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจากโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาอย่างดีเยี่ยม
17 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 17 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคมประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยมีคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว นำโดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ และคณะครู ทำการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ประจำเดือนธันวาคม ผลการประเมินทุกห้องเรียน มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ดีเด่น
16 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 16 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนอนุกูลนารี โดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ รองผู้อำนวยการพงศพล คำโสภา นำ คณะครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน
3 มกราคม 2567 : > ในวันที่ 3 มกราคม2567 โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน ถวายปัจจัย นำโดยผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการทำบุญได้เป็นอย่างดี
28 ธันวาคม 2566 : > ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา2566 โดยมีผู้อำนวยการอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์เป็นประธานและร่วมกิจกรรมกับครูนักเรียน โดยจะมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกชั้นเรียนตอบคำถามรับรางวัลและกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย
15 ธันวาคม 2566 : > ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการ นายพงศพล คำโสภา รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ดอกติ้วเกมส์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทักษะทางด้านกีฬา การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การสร้างความสามัคคี การแสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ โดยแต่ละสีก็ได้แสดงถึงศักยภาพให้ชุมชนได้เห็นถึงความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยม
4 ธันวาคม 2566 : > ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการ นายพงศพล คำโสภาและคณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยในชั้นเรียน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.พิมพร ผาพรม จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและคุณครุชุมพล ชารีแสน จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียนให้กับคณะครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม
1 ธันวาคม 2566 : > ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการ นายพงศพล คำโสภาและคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงการเน้นย้ำความสำคัญบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
27 พฤศจิกายน 2566 : > ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการ นายพงศพล คำโสภาและคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมวันลอยกระทง โดยร่วมขบวนแห่จากจุดเริ่มต้นไปยังวัดประสิทธิ์ไชยาราม มีการแสดงของนักเรียนโดยการฟ้อนรำเพื่อร่วมกิจกรรมกับชุมชน วัด เทศบาล
27 พฤศจิกายน 2566 : > ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการและคุณครูยุทธพล คำโสภา ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงของนักเรียน โดยเฉพาะการไปลอยกระทงในตอนกลางคืนของนักเรียน ได้ให้ข้อคิดและความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน
27 พฤศจิกายน 2566 : > ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสพม.กาฬสินธุ์และโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและความช่วยเหลืออื่นๆให้กับนักเรียน
22 พฤศจิกายน 2566 : > ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองสอพิทยาคมจัดกิจกรรม วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี โดยมีนายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการ นายพงศพล คำโสภา รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ประกอบพิธีเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 6
15 พฤศจิกายน 2566 : > ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด KYT มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฟุตซอลรายการพหุปัญญา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดีอันดับที่ 1- 3 ในแต่ละระดับชั้น และนักเรียนมีพฤติกรรมดีน่าชื่นชม
10 พฤศจิกายน 2566: > ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมอบรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนหนองสอพิทยาคม ได้รางวัลระดับ ดีเด่น และได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวด KYT (Kiken Yoshi Training ) ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีนายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์ นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลในครั้งนี้
30 ดุลาคม 2566: > ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์รายงานผลการปฏิบัติงาน(PA) ด้วย Google Site เพื่อให้คุณครูสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตนเองสำหรับการเผยแพร่ผลงานต่างๆ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2567
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมดอกติ้วเกมส์
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมอบรมวิจัยในชั้นเรียน2566
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรม5ธันวาคม2566
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!

กิจกรรมลอยกระทง2566
ดูภาพทั้งหมดคลิก!!
วิดีทัศน์ "แนะนำโรงเรียนหนองสอพิทยาคม 2565"

วิดีทัศน์ "Cover MV เพลงอย่าว่าเถาะ โดยนักเรียนโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์นำเสนอ "การจัดการขยะของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม"

วิดีทัศน์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนหนองสอพิทยาคม

วิดีทัศน์กิจกรรมขยะแลกยิ้ม โรงเรียนหนองสอพิทยาคมชุมนุม Bio gang